เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายธุรการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัด โครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร ณ ห้องปฏิบัติการสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง 2 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

         ทั้งนี้งานธุรการและสารบรรณเป็นงานที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กร เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกส่วนงาน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณของมหาวิทยาลัย ในการนี้ทางฝ่ายธุรการและสารบรรณจึงทำการจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานที่ทำโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพมากสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by