บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ "National Research Symposium 2015" ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีพระศากยวงศ์วิสุทธิ์,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี 

        สัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงภายในงานนั้นมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท-เอก  จากม.มหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองและสาขาวิชาสังคมวิทยา อีกทั้งยังมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง"การวิจัยเพื่อการปฏิรูปในทศวรรษที่ ๒๑" โดยนายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และรศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ส่วนในช่วงท้ายของการจัดงานนั้น พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงมอบเกียรติบัตรวิทยานิพนธ์และงานวิจัยดีเด่น พร้อมกล่าวปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้

Templates by