เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๒ ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(จวน  อุฏฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม  โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในช่วงเช้านั้นจะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์ผู้มีพระราชคุณูปการ พระคุณูปการ และคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย ส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มอบประกาศนียบัตรและพัดบาลีศึกษา แก่ผู้สอบได้ตามหลักสูตรบาลีศึกษา  ในโอกาสนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนและความประพฤติดี เพื่อต่อยอดทางการศึกษาต่อไป

      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา"มหามกุฏราชวิทยาลัย"สัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบรมราชชนก และมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนการของพระภิกษุ สามเณร สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยจัดงานพิธีคล้ายวันสถาปนาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์เป็นประจำทุกปี

 

Templates by