เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วย การให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อและฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ รายละเอียดตามประกาศ


Click to

Templates by